keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება


კატეგორია :
keyboard_arrow_down
NEW
ქცევის რეიტინგი
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
info ზოგადი ინფორმაცია დავალიანების შესახებ
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
assignment საინფორმაციო ბარათი
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add ქვე-მომხმარებლის უფლებების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პირადი მონაცემები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
terminal პოს-ტერმინალი NEW
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
ondemand_video ვიდეო ინსტრუქცია
get_app სერვისების დოკუმენტაცია
question_answer კითხვარები
სულ რეგისტრირებულია
1,688,966ფიზიკური პირი
362,740იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
დაკარგულ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურაზე განაცხადის შესახებ
გაიარეთ ავტორიზაცია

ანგარიშ-ფაქტურის სახე *

ცნობა პოლიციიდან (ანგარიშ-ფაქტურის დაკარგვის შესახებ)

ფაილი

დაკარგული ანგარიშ-ფაქტურის სერია *

 

გასაუქმებელი ანგარიშ-ფაქტურის ნომერი *

 

სანაცვლოდ გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურის სერია

 

სანაცვლოდ გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურის ნომერი

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

ასატვირთი დოკუმენტი

ფაილი
ინფო
დღგ-ის ანგარიშფაქტურა არის მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტი, დაუშვებელია საგადასახადო ორგანოს მიერ თქვენზე გაცემული ანგარიშფაქტურის ბლანკების სხვა პირისათვის გადაცემა. შეუვსებული საგადასახადო, სპეციალური და კორექტირების საგადასახადო ანგარიშფაქტურის დაკარგვის შემთხვევაში დაუყონებლივ აცნობებთ საგადასახადო ორგანოს ამ ანგარიშფაქტურის გაუქმების გამო. თუ დაგეკარგათ შევსებული (გამოწერილი) საგადასახადო ანგარიშფაქტურა მისი მყიდველისათვის გადაცემამდე, იმავე ოპერაციაზე იმავე თარიღით გამოწერეთ ახალი მასზე შენიშვნის სახით აღნიშნეთ დაკარგული ანგარიშფაქტურის სერია და ნომერი. თუ მყიდველისათვის გადაცემის შემდგომ დაკარგეთ ანგარიშფაქტურის თქვენთან დარჩენილი ასლები, უფლება გაქვთ, საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოთ დაკარგული ანგარიშფაქტურის პირველი ეგზემპლარის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. ხოლო თუ (მყიდველმა) დაგეკარგათ ანგარიშფაქტურის თქვენი ეგზემპლარი შეგიძლიათ წარუდგინოთ გამყიდველთან არსებული ანგარიშფაქტურის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. ანგარიშის რეკვიზიტები: სსიპ ,,შემოსავლების სამსახური", მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა, მიმღების დასახელება- ხაზინის ერთიანი ანგარიში, ბანკის კოდი TRESGE22, სსიპ ,,შემოსავლების სამსახურის" ანგარიში/სახაზინო კოდი 707017021; გახსოვდეთ: შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე ( www.rs.ge ) ელექტრონულად წარმოდგენილ განცხადებას და ამის საფუძველზე ელექტრონულადვე გაცემულ ნებისმიერ დოკუმენტს გააჩნია ისეთივე იურიდიული ძალა, როგორიც წერილობით დოკუმენტს (მიუხედავად იმისა, რომ მას არ ახლავს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი).

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
დატოვეთ კომენტარი ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა