ვიდეო დახმარება
შენიშვნა
NEW
მოგვწერეთ შენიშვნა ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა
პროტოკოლში ცვლილების შესახებ შეტყობინებების გამოწერა!

თუ თქენ, იყენებთ შემოსავლების სამსახურის მიერ შემოთავაზებულ ვებ-სერვისებს (ა/ფაქტურა, სასაქონლო ზედნადების და სხვა სახის მონაცემების წარმოება) და აღნიშნული სერვისები ჩაშენებული გაქვთ თქვენს პროგრამულ პროდუქტებში, გთხოვთ შეავსოთ ელექტრონული ფორმა რათა დროულად მიიღოთ ინფორმაცია ვებ-სერვისებში ტექნიკური ცვლილებების დაგეგმვისა და მიმდინარეობების შესახებ.

ყურადღება!

გაცნობებთ, რომ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, 2015 წლის პირველი იანვრიდან შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის #96 დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურების გადახდა ხორციელდება სახელმწიფო ხაზინის ერთიან ანგარიშზე.
სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის რეკვიზიტებია
მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა;
ბანკის კოდი - TRESGE22;
მიმღების ანგარიში /სახაზინო კოდი 707017021
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ზემოაღნიშნულ სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის რეკვიზიტებზე არ ხორციელდება საბიუჯეტო გადასახადების და მოსაკრებლების (საშემოსავლო, მოგება, დღგ და სხვა კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადები და მოსაკრებლები) გადახდა და მათი გადახდის წესი არ შეცვლილა.
ყურადღება