keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება


keyboard_arrow_down
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
assignment საინფორმაციო ბარათიNEW
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add მომხმარებლების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პარამეტრები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
ondemand_video ვიდეო დახმარება
get_app დამხმარე პროგრამები
question_answer კითხვარები
feedback შენიშვნა
სულ რეგისტრირებულია
1,292,029ფიზიკური პირი
232,932იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
საანგარიშო თვის ინფორმაცია დაქირავებული პირების შესახებ, რომლებსაც აქვთ კომპენსაციის მიღების უფლება(COVID-19)
დანართის ატვირთვა xls ფორმატში (Excel 2003)

პირადი ნომერი
სახელი და გვარი
მისამართი
ტელეფონის ნომერი
საბანკო ანგარიშის ნომერი
ბანკი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სადაზღვევო პრემიისა ან სხვა თანხის ოდენობა, გაცემული საანგარიშო თვეს
ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ან ახალშობილის შვილად აყვანის გამო პირი იმყოფება შვებულებაში
პერიოდი
პირადი ნომრის ცვლილების გამო
წაშლა
წინა
შემდეგი
ატვირთვა
პროდუქციის ატვირთვა
რეესტრის ნიმუში
გაგზავნა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ინფო
გაითვალისწინეთ!!! კომპენსაციის გაცემის მიზნებისთვის დაქირავებულად არ მიიჩნევა და დაქირავებით დასაქმებულის კომპენსაციის მიღების უფლებამოსილება არ აქვთ პირებს, რომლებზეც 2020 წლის პირველ კვარტალში ფიქსირდება სახელფასო განაცემი საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან; საქართველოს ეროვნული ბანკიდან; ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოდან; საწარმოდან, რომლის აქციები/წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკა ან მუნიციპალიტეტი და ამ საწარმოს დაფუძნებული/შვილობილი საწარმოდან, რომლის 50%-ზე მეტ წილს ფლობს თავად ეს საწარმო. გაითვალისწინეთ!!! ველში "საბანკო ანგარიშის ნომერი", უნდა დააფიქსიროთ აქტიური სტატუსის ლარის ანგარიშები, რომელთა ტიპია - მიმდინარე, საბარათე, შემნახველი ან "ჩემი სეიფი".

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
მოგვწერეთ შენიშვნა ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა