keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება


კატეგორია :
keyboard_arrow_down
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
info ზოგადი ინფორმაცია დავალიანების შესახებ
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
assignment საინფორმაციო ბარათი
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add მომხმარებლების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პირადი მონაცემები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
terminal პოს-ტერმინალი NEW
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
ondemand_video ვიდეო ინსტრუქცია
get_app სერვისების დოკუმენტაცია
question_answer კითხვარები
სულ რეგისტრირებულია
1,665,829ფიზიკური პირი
338,543იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
არაწინასწარი დეკლარირება - შიდა გადამუშავება
გაიარეთ ავტორიზაცია

სატრანსპორტო საშუალების ნომერი *

 

ხელშეკრულება ან/და შესყიდვის დოკუმენტი ნიმუში *

ფაილი

სატრანსპორტო დოკუმენტი ან/და სატრანსპორტო ინვოისი *

ფაილი

წარმოშობის სერტიფიკატი

ფაილი

ფიტო ან ვეტ სერტიფიკატი

ფაილი

დამატებითი დოკუმენტები

ფაილი

დამატებითი ინფორმაცია

 

ტელეფონის ნომერი *

 

ელექტრონული ფოსტა

 

გამოსავლიანობის ნორმა *

ფაილი

შიდა გადამუშავების ვადა დღეებში *

 

სატრანსპორტო საშუალება *

საქონლის ადგილმდებარეობა *

დანიშნულების კოდი (5-ნიშნა) ნიმუში

 

მალფუჭებადი/პრიორიტეტული საქონელი ნიმუში

ფიტო/ვეტ შესვლის დოკუმენტის N

 
ინფო
განცხადება განკუთვნილია შიდა გადამუშავების პროცედურაში საქონლის დეკლარირებისთვის.


გთხოვთ, განცხადების ელექტრონული ფორმით შევსებისას დარწმუნდეთ, რომ:

*საქონელი განთავსებულია საბაჟო კონტროლის ზონაში;

*სწორად გაქვთ მითითებული სატრანსპორტო საშუალების ნომერი;


გაითვალისწინეთ, მწვანე ან ლურჯი დერეფნის შემთხვევაში, საქონელი ექცევა თქვენს განკარგვაში და შეგიძლიათ საქონელი გაიტანოთ კონტროლის ზონიდან, ხოლო წითელი და ყვითელი დერეფნის შემთხვევაში, საქონლის განკარგვის უფლება გაქვთ საბაჟო ორგანოს თანამშრომლის მიერ დერეფნის შესაბამისი პროცედურების განხორციელების შემდეგ.

გახსოვდეთ, საბაჟო დეკლარაცია დასრულებულია მხოლოდ მაშინ, როცა მასზე მითითებულია შეფასების "A" ნომერი.

შიდა გადამუშავების პროცედურაში მოქცევის ვადა (დღეებში) მითითებულია 49-ე გრაფაში.

საბაჟო პროცედურის/რეექსპორტის განსაზღვრისას, დოკუმენტები წარედგინება ელექტრონული ფორმით,ხოლო დოკუმენტები მატერიალური ფორმით ინახება დეკლარანტთან, რომელიც ვალდებულია მოთხოვნისამებრ წარუდგინოს ისინი საბაჟო ორგანოს. ლიცენზიები, ნებართვები, სერთიფიკატები, გარანტები და შეღავათის დამადასტურებელი დოკუმენტები ინახება ორიგინალის სახით, ხოლო სხვა დოკუმენტების შენახვა შესაძლებელია, როგორც დედნის, ასევე დეკლარანტის მიერ ხელმოწერითა და ბეჭდით (არსებობის შემთხვევაში) დამოწმებული ასლის სახით.


სერვისით მომსახურების საფასური:

*3 000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონელზე - ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე 100ლარი;

*3 000-დან 15 000ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონელზე - ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე 400ლარი;

*15 000 ლარის ზევით საბაჟო ღირებულების საქონელზე - ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე 500ლარი;


არასამუშაო დროს განცხადებით მომართვის შემთხვევაში მომსახურების საფასური ორმაგდება. არასამუშაო დროა ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით -18 საათიდან მომდევნო დღის 10 საათამდე პერიოდი, შაბათს-18 საათიდან ორშაბათის 10 საათამდე პერიოდი და უქმე დღეები.

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
დატოვეთ კომენტარი ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა