keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება

RS ჩათი

keyboard_arrow_down
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
assignment საინფორმაციო ბარათი NEW
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add მომხმარებლების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პარამეტრები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
ondemand_video ვიდეო დახმარება
get_app დამხმარე პროგრამები
question_answer კითხვარები
feedback შენიშვნა
სულ რეგისტრირებულია
1,589,899ფიზიკური პირი
256,730იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
ქონებაზე დადებული ყადაღის მოხსნა დავალიანების გადახდის შემთხვევაში
გაიარეთ ავტორიზაცია

სასამართლო გადაწყვეტილება (არსებობის შემთხვევაში)

ფაილი

დამატებითი ინფორმაცია

 

ასატვირთი დოკუმენტები

ფაილი
ინფო
გადასახადის გადამხდელის ქონებაზე ყადაღის დადება საგადასახადო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ერთ-ერთი საშუალებაა. თუ თქვენ გერიცხებათ საგადასახადო დავალიანება, საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს ყადაღა დაადოს თქვენს საკუთრებაში ან ბალანსზე რიცხულ ქონებას. თქვენ შეგიძლიათ განცხადებით მიმართოთ საგადასახადო ორგანოს ქონებაზე დადებული ყადაღის მოხსნის თაობაზე, თუ დაფარეთ დავალიანება, წარმოადგენთ კანონიერ ძალაში შესულ გადაწყვეტილებას ყადაღის გაუქმების შესახებ და საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. განცხადებას უნდა დაურთოთ თქვენს სასარგებლოდ დასრულებული შესაბამის გადაწყვეტილება/დოკუმენტი, ან დავალიანების დაფარვის დამადასტურებელ დოკუმენტი (საგადახდო დავალება), რომლის შესაბამისადაც დავალიანება არ გერიცხებათ. დამატებით ინფორმაციაში მიუთითეთ გაუქმების საფუძველი (დავალიანების დაფარვა, საგადასახადო ორგანოს თანხმობით ქონების რეალიზაცია და ა.შ.) აღნიშნული მომსახურება უფასოა. გახსოვდეთ:  შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ( www.rs.ge ) ელექტრონულად წარმოდგენილ განცხადებას და ასევე, შემოსავლების სამსახურის მიერ ელექტრონულად გაცემულ ნებისმიერ დოკუმენტს გააჩნია ისეთივე იურიდიული ძალა,როგორც წერილობით დოკუმენტს, მიუხედავად იმისა, რომ მას არ ახლავს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი.

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
მოგვწერეთ შენიშვნა ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა