keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება

keyboard_arrow_down
view_list აქტივობის რეესტრიNEW
person_add მომხმარებლების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
assignment ინფორმაცია გადამხდელის შესახებ
settings პარამეტრები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
ondemand_video ვიდეო დახმარება
get_app დამხმარე პროგრამები
question_answer კითხვარები
feedback შენიშვნა
სულ რეგისტრირებულია
1,166,037ფიზიკური პირი
224,609იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
ყადაღადადებული ქონების იჯარით გაცემის თანხმობის შესახებ
გაიარეთ ავტორიზაცია

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა

ფაილი

დამატებითი ინფორმაცია

 

ასატვირთი დოკუმენტები

ფაილი
ინფო
თუ თქვენ გერიცხებათ საგადასახადო დავალიანება, საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს ყადაღა დაადოს თქვენს საკუთრებაში ან ბალანსზე რიცხულ ქონებას. დავალიანების დაფარვის მიზნით დაყადაღებული ქონების (უძრავ/მოძრავი) იჯარით გაცემის უფლების მისაღებად განცხადებით უნდა მიმართოთ საგადასახადო ორგანოს. საგადასახადო ორგანომ შეიძლება მოგცეთ ასეთი თანხმობა იმ პირობით, თუ ამ ქონების იჯარას განახორციელებთ არანაკლებ ექსპერტის დასკვნის შესაბამისად განსაზღვრული ღირებულებისა (სასურველია, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა) და იჯარის თანხა სრულად იქნება მიმართული თქვენზე რიცხული დავალიანების დასაფარავად. განცხადებას უნდა დაურთოთ ექსპერტის დასკვნა საიჯარო ქირის ოდენობის თაობაზე, ხოლო უძრავი ქონების იჯარის შემთხვევაში - დამატებით, ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან. აღნიშნული მომსახურება უფასოა. გახსოვდეთ:  შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ( www.rs.ge ) ელექტრონულად წარმოდგენილ განცხადებას და ასევე, შემოსავლების სამსახურის მიერ ელექტრონულად გაცემულ ნებისმიერ დოკუმენტს გააჩნია ისეთივე იურიდიული ძალა,როგორც წერილობით დოკუმენტს, მიუხედავად იმისა, რომ მას არ ახლავს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი.

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი:
შტრიხკოდი:

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
მოგვწერეთ შენიშვნა ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა