keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება


კატეგორია :
keyboard_arrow_down
NEW
ქცევის რეიტინგი
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
info ზოგადი ინფორმაცია დავალიანების შესახებ
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
assignment საინფორმაციო ბარათი
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add ქვე-მომხმარებლის უფლებების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პირადი მონაცემები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
terminal პოს-ტერმინალი NEW
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
ondemand_video ვიდეო ინსტრუქცია
get_app სერვისების დოკუმენტაცია
question_answer კითხვარები
სულ რეგისტრირებულია
1,688,228ფიზიკური პირი
361,708იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
ელექტრონული დეკლარაციის მომხმარებელზე არქივიდან დეკლარაციისა და მისი დანართების ასლის გაცემის შესახებ
გაიარეთ ავტორიზაცია

ამოირჩიეთ მომსახურეობის სახეობა *

გადასახდელი თანხა

 

თვე,წელი,კვარტალი *

 

დამატებითი ინფორმაცია

ფაილი

ასატვირთი დოკუმენტი

ფაილი

მომსახურების ტიპი

ინფო
თქვენ შეგიძლიათ განცხადებით მიმართოთ რეგიონალურ ცენტრს და გამოითხოვოთ არქივიდან თქვენს მიერ გასულ საგადასახადო პერიოდებზე წარდგენილი დეკლარაციების და გაანგარიშების ასლები და მათი დანართები. ელექტრონული ფორმით დეკლარირების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ საგადასახადო ორგანოს ელექტრონულ ბაზაში არსებული მონაცემის (დეკლარაციის/გაანგარიშების)ასლის დამოწმება. აღნიშნულისათვის, საჭიროა აირჩიოთ საანგარიშო პერიოდი (თვე, წელი და სხვა), რომლის მიხედვითაც გსურთ დეკლარაციების ასლების მიღება ან დამოწმება, ასევე დეკლარაციების ასლების მიღება (დამოწმების) თქვენთვის სასურველი ვადა 2 ან 10 სამუშაო დღე. მომსახურება ფასიანია. მომსახურების ტარიფი არქივიდან ერთი საანგარიშო პერიოდისათვის ერთი დეკლარაციისა და მისი დანართების ასლის გაცემისათვის (დამოწმებისათვის) შეადგენს :10 სამუშაო დღეში მომსახურების გაწევისათვის - 20 ლარს; 2 სამუშაო დღეში - 30 ლარს. ანგარიშის რეკვიზიტები: სსიპ ,,შემოსავლების სამსახური", მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა, მიმღების დასახელება- ხაზინის ერთიანი ანგარიში, ბანკის კოდი TRESGE22, სსიპ ,,შემოსავლების სამსახურის" ანგარიში/სახაზინო კოდი 707017021; გახსოვდეთ:  შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ( www.rs.ge ) ელექტრონულად წარმოდგენილ განცხადებას და ასევე, შემოსავლების სამსახურის მიერ ელექტრონულად გაცემულ ნებისმიერ დოკუმენტს გააჩნია ისეთივე იურიდიული ძალა,როგორც წერილობით დოკუმენტს, მიუხედავად იმისა, რომ მას არ ახლავს უფლბამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი.

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
დატოვეთ კომენტარი ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა