keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება


კატეგორია :
keyboard_arrow_down
NEW
ქცევის რეიტინგი
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
info ზოგადი ინფორმაცია დავალიანების შესახებ
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
assignment საინფორმაციო ბარათი
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add ქვე-მომხმარებლის უფლებების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პირადი მონაცემები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
terminal პოს-ტერმინალი NEW
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
ondemand_video ვიდეო ინსტრუქცია
get_app სერვისების დოკუმენტაცია
question_answer კითხვარები
სულ რეგისტრირებულია
1,688,228ფიზიკური პირი
361,708იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
მომსახურების საფასურის აღრიცხვის ბარათის კორექტირება
გაიარეთ ავტორიზაცია

განსახორციელებელი ოპერაცია *

განსახორციელებელი ოპერაციის გამომწვევი მიზეზი *

 

თანხის დარიცხვის/ასახვის/გადმოტანის შემთხვევაში-გადასახადის დამადასტურებელი დოკუმენტი *

ფაილი

მესამე პირის განცხადება დაინტერესებული პირის სასარგებლოდ თანხის გადახდის შესახებ

ფაილი

დამატებითი ინფორმაცია

 

ასატვირთი დოკუმენტი

ფაილი

ტელეფონის ნომერი *

 
ინფო
განცხადება განკუთვნილია მომსახურების საფასურის აღრიცხვის ბარათის კორექტირების მოთხოვნისთვის.


კუთვნილების განსაზღვრის მიზნით, გთხოვთ, სწორად აირჩიოთ მომსახურების გაწევისთვის გადახდილი საფასურის ადრესატი, კერძოდ შემოსავლების სამსახურის მიერ საგადასახადო (ირჩევთ -გადამხდელთა უფლებების რეგულირების განყოფილება) თუ საბაჟო (ირჩევთ-საბაჟო დეპარტამენტი) მიმართულებით გაგეწიათ მომსახურება.

*სწორად აირჩიეთ განხორციელებული ოპერაცია;

*ატვირთეთ ყველა აუცილებელი დოკუმენტი;

ამასთან მომსახურების საფასურის მესამე პირის მეშვეობით გადახდისას, თუ ვერ დასტურდება, რომ დაინტერესებულმა პირმა მომსახურების საფასური გადაიხადა მესამე პირის მეშვეობით, მან თანხის გადატანის მოთხოვნით, განცხადებით, უნდა მიმართოს იმ საგადასახადო ორგანოს, რომელმაც გაუწია მომსახურება. ამ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს აგრეთვე წარდეგინება მესამე პირის წერილობითი განცხადება, მომსახურების საფასურის დაინტერესებული პირის სასარგებლოდ გადახდის შესახე და მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

გაითვალისწინეთ, შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე(www.rs.ge)ელექტრონულად წარმოდგენილ განაცხადსა და მის საფუძველზე ელექტრონულად გაცემულ ნებისმიერ დოკუმენტს გააჩნია ისეთივე იურიდიული ძალა, როგორც წერილობით დოკუმენტს, მიუხედავათ იმისა, რომ მას არ ახლავს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი.

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
დატოვეთ კომენტარი ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა