keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება


კატეგორია :
keyboard_arrow_down
NEW
ქცევის რეიტინგი
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
info ზოგადი ინფორმაცია დავალიანების შესახებ
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
assignment საინფორმაციო ბარათი
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add ქვე-მომხმარებლის უფლებების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პირადი მონაცემები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
terminal პოს-ტერმინალი NEW
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
ondemand_video ვიდეო ინსტრუქცია
get_app სერვისების დოკუმენტაცია
question_answer კითხვარები
სულ რეგისტრირებულია
1,688,117ფიზიკური პირი
361,606იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემა
გაიარეთ ავტორიზაცია
დანართის ატვირთვა xls ფორმატში (Excel 2003)
მონაცემების გასუფთავება
პროდუქციის დასახელება (ქართულ ენაზე)
პროდუქციის დასახელება (ინგლისურად ან რუსულად)
რაოდენობა/წონა
საზომი ერთეული
ბოტანიკური დასახელება
შეფუთვის აღწერილობა (ინგლისურად ან რუსულად)
შეფუთვის რაოდენობა
განსაკუთრებული ნიშნები (ინგლისურად ან რუსულად)
წარმოშობის ადგილი (ინგლისურად ან რუსულად)
ინფორმაცია გაუსნებოვნების და/ან სადეზინფექციო დამუშავების შესახებ (ინგლისურად ან რუსულად)
წაშლა
წინა
შემდეგი
ატვირთვა
პროდუქციის ატვირთვა


რეესტრის ნიმუში

სერვისის გამწევი ორგანოს დასახელება *

მოთხოვნილი სერტიფიკატის ტიპი *

ექსპორტის სავარაუდო თარიღი *

თარიღი
განახლება

საქართველოს მცენარეთა დაცვის ორგანიზაცია/Plant Protection Organization of Georgia *

მცენარეთა დაცვის ორგანიზაციას to Plant Protection Organization(s) of (ინგლისურად ან რუსულად) *

 

ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი Name and address of exporter (ინგლისურად ან რუსულად) *

 

ტვირთის მიმღების დასახელება და მისამართი Name and address of consignee (ინგლისურად ან რუსულად) *

 

წარმოშობის ადგილი/Place of origin (ინგლისურად ან რუსულად) *

 

დეკლარირებული სატრანსპორტო საშუალებები/Declared means of conveyance *

დეკლარირებული შეტანის პუნქტი/Declared point of entry (ინგლისურად ან რუსულად) *

 

ტვირთის მდებარეობის, ინსპექტირების ადგილი *

 

თანმხლები ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი

ფაილი

სხვა ასატვირთი დოკუმენტი *

ფაილი

გადასახადის დამადასტურებელი ქვითრის ასლი

ფაილი

მინდობილობა

ფაილი

სხვა დამატებითი დოკუმეტი

ფაილი

მომსახურების ტიპი

ინფო
განცხადება განკუთვნილია ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემისათვის.

გთხოვთ, განცხადების ელექტრონული ფორმით შევსებისას დარწმუნდეთ, რომ:

* სწორად აირჩიეთ საბაჟო გამშვები პუნქტი;

* მითითებული საქონლის რაოდენობა და ზომის ერთეული შეესაბამება საქონლის აღწერილობას და სპეციფიკაციას;

* განცხადება შეიცავს ყველა საჭირო დოკუმენტაციას;

* განცხადების ფორმა, ველების მოთხოვნის შესაბამისად, შევსებულია ერთ-ერთ ენაზე (ინგლისურად ან რუსულად);

* სწორად არის არჩეული შესაბამისი მომსახურების ტიპი და საფასური;

* თუ საქონლის ჩამონათვალი არ ეტევა განცხადების მოცემულ ველებში, თანდართულია Excel-ის ფაილი;

სსიპ- შემოსავლების სამსახურის მიერ ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი გაიცემა საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულ კონტროლის ზონებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სერტიფიკატის გაცემისათვის აუცილებელია: 1. ნიმუშის აღება ანალიზისთვის 2. დამუშავება


გაითვალისწინეთ!, განცხადების ველები არის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ველების შესაბამისი, ინფორმაცია ტვირთის შესახებ ავტომატურად გენერირდება სერტიფიკატში და მათ სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება განმცხადებელს.

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
დატოვეთ კომენტარი ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა