keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება


კატეგორია :
keyboard_arrow_down
NEW
ქცევის რეიტინგი
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
info ზოგადი ინფორმაცია დავალიანების შესახებ
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
assignment საინფორმაციო ბარათი
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add ქვე-მომხმარებლის უფლებების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პირადი მონაცემები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
terminal პოს-ტერმინალი NEW
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
ondemand_video ვიდეო ინსტრუქცია
get_app სერვისების დოკუმენტაცია
question_answer კითხვარები
სულ რეგისტრირებულია
1,689,061ფიზიკური პირი
362,879იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
ჰუმანიტარული დახმარების სტატუსის მინიჭება
გაიარეთ ავტორიზაცია
დანართის ატვირთვა xls ფორმატში (Excel 2003)
საიმპორტო საქონლის დასახელება
ღირებულება
საქონლის ზომის ერთეული
რაოდენობა
ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო მონაცემები (ს/ნ და დასახელება)
წაშლა
წინა
შემდეგი
ატვირთვა
.xls ფაილის ატვირთვა


რეესტრის ნიმუში

დონორის დასახელება *

 

ინვოისის ნომერი

 

ინვოისი/ანგარიშ-ფაქტურა და მისი სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი *

ფაილი

წესდების ასლი *

ფაილი

საიმპორტო საქონლის ღირებულება *

 

ვალუტა *

ხელშეკრულება/წერილობითი გადაწყვეტილება და მისი სანოტარო წესით დამტკიცებული თარგმანის ასლი *

ფაილი

წინასწარი განაწილების გეგმა (დანართი1)) *

ფაილი

განაშთვის ფორმა *

ასატვირთი დოკუმენტაცია

ფაილი
ინფო
განცხადება განკუთვნილია ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციისათვის, რომელსაც სურს საიმპორტო საქონლისათვის ჰუმანიტარული დახმარების სტატუსის მინიჭება. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე . გაითვალისწინეთ! შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.rs.ge) ელექტრონულად წარმოდგენილ განაცხადსა და მის საფუძველზე ელექტრონულად გაცემულ ნებისმიერ დოკუმენტს გააჩნია ისეთივე იურიდიული ძალა, როგორც წერილობით დოკუმენტს, მიუხედავათ იმისა, რომ მას არ ახლავს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი.

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
დატოვეთ კომენტარი ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა