keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება

RS ჩათი

keyboard_arrow_down
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
assignment საინფორმაციო ბარათი
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add მომხმარებლების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პარამეტრები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
ondemand_video ვიდეო ინსტრუქცია
get_app დამხმარე პროგრამები
question_answer კითხვარები
feedback შენიშვნა
სულ რეგისტრირებულია
1,624,284ფიზიკური პირი
275,538იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ (ავტომატური+)
გაიარეთ ავტორიზაცია

დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის საფუძველი *

დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის ძალაში შესვლის თარიღი *

თარიღი
განახლება

დღგ-ს გადამხდელად სავალდებულო რეგისრაციის დაგვიანების შემთხვევაში განცხადებით მომართვის თვეში რეგისტრაციის გარეშე განხორციელებული დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის (გარდა გათავისუფლებული ოპერაციებისა) თანხა

 

რეგისტრაციის ტიპი *

გარდაცვლილი პირის სახელი და გვარი

 

გარდაცვლილი პირის პირადი ნომერი

 

გარდაცვლილი პირის გარდაცვალების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

თარიღი
განახლება

დამატებითი ინფორმაცია

 

ასატვირთი დოკუმენტი

ფაილი
ინფო
დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის მიზნით შეგიძლიათ მიმართოთ ნებისმიერ სერვის ცენტრს ან დაარეგისტრიროთ ელექტრონულად. თუ არ გაქვთ ვალდებულება გატარდეთ რეგისტრაციაში დღგ-ს გადამხდელად, შეგიძლიათ მოახდინოთ ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია. პირი , რომელიც ნებაყოფლობით ტარდება რეგისტრაციაში, გადასახადის გადამხდელად ითვლება მის მიერ რეგისტრაციის თაობაზე განცხადებაში დაფიქსირებული თარიღიდან, მაგრამ არაუადრეს ნებაყოფლობით დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის თაობაზე განცხადებით მიმართვის დღისა და არაუგვიანეს სავალდებულო წესით დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის ვადისა. სავალდებულო წესით რეგისტრაციის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იქნეს მითითებული სავალდებულო რეგისტრაციის დადგომის თარიღი და დამატებითი ინფორმაციის ველში რეგისტრაციის გამომწვევი მიზეზი. დღგ-ს რეგისტრაციის გაუქმება შესაძლებელია თუ: -დღგს- გადამხდელად რეგისტრაციის თარიღიდან გასულია 1 წელი და ამასთან ბოლო 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული დასაბეგრი ოპერაციების საერთო თანხა დღგ-ს გარეშე აღემატება 100000 ლარს; -მოხდა საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაცია. ანგარიშის რეკვიზიტები: სსიპ ,,შემოსავლების სამსახური", მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა, მიმღების დასახელება- ხაზინის ერთიანი ანგარიში, ბანკის კოდი TRESGE22, სსიპ ,,შემოსავლების სამსახურის" ანგარიში/სახაზინო კოდი 707017021; გახსოვდეთ: შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ( www.rs.ge ) ელექტრონულად წარმოდგენილ განცხადებას და ასევე, შემოსავლების სამსახურის მიერ ელექტრონულად გაცემულ ნებისმიერ დოკუმენტს გააჩნია ისეთივე იურიდიული ძალა,როგორც წერილობით დოკუმენტს, მიუხედავად იმისა, რომ მას არ ახლავს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი.

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
მოგვწერეთ შენიშვნა ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა