keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება

RS ჩათი

keyboard_arrow_down
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
assignment საინფორმაციო ბარათი NEW
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add მომხმარებლების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პარამეტრები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
ondemand_video ვიდეო დახმარება
get_app დამხმარე პროგრამები
question_answer კითხვარები
feedback შენიშვნა
სულ რეგისტრირებულია
1,588,052ფიზიკური პირი
256,447იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის გაუქმების შესახებ
გაიარეთ ავტორიზაცია

დამატებითი ინფორმაცია *

 

ასატვირთი დოკუმენტი

ფაილი
ინფო
თუ გერიცხებათ დავალიანება, საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს გირავნობით/იპოთეკით დატვირთოს თქვენს საკუთრებაში ან ბალანსზე რიცხული ქონება. კონკრეტულ ქონებაზე შეიძლება გაუქმდეს საგად. გირავნობის/იპოთეკის უფლება შემდეგ შემთხვევებში: აღმასრულებლის მიერ საგად. გირავნობით/იპოთეკით დატვირთული ქონების დავალიანების დაფარვის მიზნით რეალიზაციის შემთხვევაში; თუ გადამხდელმა საგადასახადო ორგანოს წერილობითი თანხმობით განახორციელა ქონების ან მისი ნაწილის რეალიზაცია და ამონაგები თანხა სრულად მიმართა დავალიანების დასაფარავად; თუ გაქვთ კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება საგად. გირავნობის/იპოთეკის გაუქმების თაობაზე და სხვა. დამატებითი ინფორმაციის ველში მიუთითეთ გირავნობის/იპოთეკის გაუქმების მოთხოვნის ზემოთჩამოთვლილი საფუძვლებიდან ერთ-ერთი. განცხადებას უნდა დაურთოთ აღმასრულებლის შესაბამისი განკარგულება ან საგადასახადო ორგანოს თანხმობა ქონების რეალიზაციის შესახებ, ასევე ამონაგები თანხის დავალიანების დასაფარავად მიმართვის დამდასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო დავალება), კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება საგად. გირავნობის/იპოთეკის გაუქმების თაობაზე და სხვა. გახსოვდეთ: შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.rs.ge) ელექტრონულად წარმოდგენილ განცხადებას და ასევე, შემოსავლების სამსახურის მიერ ელექტრონულად გაცემულ ნებისმიერ დოკუმენტს გააჩნია ისეთივე იურიდიული ძალა, როგორც წერილობით დოკუმენტს, მიუხედავად იმისა, რომ მას არ ახლავს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი.

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
მოგვწერეთ შენიშვნა ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა