keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება


კატეგორია :
keyboard_arrow_down
NEW
ქცევის რეიტინგი
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
info ზოგადი ინფორმაცია დავალიანების შესახებ
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
assignment საინფორმაციო ბარათი
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add ქვე-მომხმარებლის უფლებების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პირადი მონაცემები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
terminal პოს-ტერმინალი NEW
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
ondemand_video ვიდეო ინსტრუქცია
get_app სერვისების დოკუმენტაცია
question_answer კითხვარები
სულ რეგისტრირებულია
1,688,228ფიზიკური პირი
361,708იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვაში ცვლილების შეტანის შესახებ
გაიარეთ ავტორიზაცია

დანიშნულების ადგილის კოდი *

 

პუნქტის ზუსტი ფაქტიური მისამართი *

 

ტელეფონის ნომერი *

 

უძრავი ქონების საკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

ფაილი

ექსკლუზიური უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (იჯარა, ქირავნობა, უზუფრუქტი და სხვ

ფაილი

თ.ვ.პუნქტი.განკუთვნილი შენობა-ნაგებობის,მიწის ნაკვეთის სიტუაციური გეგმა (ნახაზი) ან/და ასაშ.შენობა-ნაგებობის პროექტის ელ.ვერსია

ფაილი

განსახორციელებელი ცვლილებები *

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

ასატვირთი დოკუმენტები

ფაილი
ინფო
გადამხდელი თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვაში ცვლილების შესატანად წარმოადგენს 2011 წლის 5 იანვრის საქართველოს მთავრობის #9 დადგენილებით გათვალისწინებულ დოკუმენტებს. მათ შორის თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის სიტუაციური გეგმის(ნახაზის) ელ.ვერსია. იმ შემთხვევაში თუ ცვლით საბანკო გარანტიასაც საბანკო გარანტიის ორიგინალი სავალდებულოა წარმოადგინოთ ნებისმიერ სერვის-ცენტრში. აგრეთვე თუ იცვლება სანებართვო მოწმობა მანამდე გაცემული სანებართვო მოწმობა სავალდებულოა წარმოადგინოთ ნებისმიერ სერვის-ცენტრში.

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
დატოვეთ კომენტარი ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა