keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება

RS ჩათი

keyboard_arrow_down
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
assignment საინფორმაციო ბარათი NEW
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add მომხმარებლების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პარამეტრები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
ondemand_video ვიდეო დახმარება
get_app დამხმარე პროგრამები
question_answer კითხვარები
feedback შენიშვნა
სულ რეგისტრირებულია
1,589,889ფიზიკური პირი
256,729იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის აღების შესახებ
გაიარეთ ავტორიზაცია

სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ადგილი (მისამართი) *

 

მოსაკრებლის ოდენობა *

სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის დამ. დოკუმენტი *

ფაილი

სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის პირობები (რეგლამენტი) *

ფაილი

დამატებითი ინფორმაცია

 

ასატვირთი დოკუმენტები

ფაილი

ამონაწერი სახელმწიფო (სამეწარმეო) რეესტრიდან *

ფაილი

ფულადი სახსრების წარმოშობის დოკუმენტი *

ფაილი

ცნობა ნასამართლობის შესახებ *

ფაილი

სისტემურ-ელექტრონული თამაშობის წესი

ფაილი

მომსახურების ტიპი

ინფო
თუ თქვენ გსურთ სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის აღება, შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოთ შემოსავლების სამსახურს და წარუდგინოთ: ა) სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი; ბ) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან; გ)სანებართვო მოსაკრებლის გადასახდელად საჭირო ფულადი სახსრების წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; დ)სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის პირობები (რეგლამენტი). აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობის შემთხვევაში სისტემურ-ელექტრონული თამაშობის წესი, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს: ფაქტობრივი მისამართი, საიდანაც მოხდება მომგებიანი თამაშობების მართვა და ორგანიზება; თამაშობების ჩამონათვალი და აღწერილობები; მოგების გაცემის ადგილი (ადგილები) და ზღვრული ვადა (თუ მოგება დაიცემა "ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების საფუძველზე - სალაროს მოწყობისათვის განკუთვნილი უძრავი ქონების მისამართი (მისამართები)); პრეტენზიის განხილვის ვადა; ინტერნეტით მოწყობის შემთხვევაში - ვებგვერდის მისამართი, მოთამაშის რეგისტრაციის წესი; დეპოზიტის/ბალანსის მართვის წესი; ვებგვერდზე ქართულ ენაზე მითითებული უნდა იყოს ორგანიზატორის დასახელება, იურიდიული მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ნებართვის ნომერი, თამაშობების ჩამონათვალი, თამაშის დეტალური წესები, ინფორმაცია 18 წლამდე პირთა თამაშობაში მონაწილეობის აკრძალვის შესახებ; ტელეფონით მოწყობის შემთხვევაში - საქართველოში რეგისტრირებული ტელეფონის ნომერი; ე)ნებართვის მაძიებლის ხელმძღვანელობისს და წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე პირის, დამფუძნებლის/პარტნიორის (არსებობის შემთხვევაში), ბენეფიციარი მესაკუთრის ნასამართლეობის შესახებ ცნობა. .

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
მოგვწერეთ შენიშვნა ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა