keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება


კატეგორია :
keyboard_arrow_down
NEW
ქცევის რეიტინგი
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
info ზოგადი ინფორმაცია დავალიანების შესახებ
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
assignment საინფორმაციო ბარათი
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add ქვე-მომხმარებლის უფლებების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პირადი მონაცემები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
terminal პოს-ტერმინალი NEW
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
ondemand_video ვიდეო ინსტრუქცია
get_app სერვისების დოკუმენტაცია
question_answer კითხვარები
სულ რეგისტრირებულია
1,688,228ფიზიკური პირი
361,708იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
"ოქროს სიის" მონაწილის სტატუსის მინიჭების შესახებ
გაიარეთ ავტორიზაცია

საქმიანობის სფერო *

 

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის გამოცდილება *

 

განცხადება ნიმუში *

ფაილი

ტელეფონის ნომერი *

 

ვალდებულება

ფაილი

დამატებითი ინფორმაცია

 

ასატვირთი დოკუმენტები

ფაილი
ინფო
გადამხდელი განცხადებით მიმართავს შემოსავლების სამსახურს ,,ოქროს სიის" მონაწილის სტატუსის მისაღებად. შემოსავლების სამსახური განიხილავს განცხადებას, გადაამოწმებს გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის რეალობას შესაბამის ელექტრონულ ბაზაში. კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის პირობებში განმცხადებელს ენიჭება "ოქროს სიის" მონაწილის სტატუსი. იმ შემთხევავში თუ პირი ვერ აკმაყოფილებს 2010 წლის 31 დეკემბრის ფინანსთა მინისტრის #993 ბრძანების 81-ე მუხლის პირველი პინქტის "ა" ქვეპუნქტით დადგენილ პირობებს, მაშინ განსაკუთრებულ შემთხვევაში, "ოქროს სიის" მონაწილის სტატუსი პირს შესაძლებელია მიენიჭოს 81-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტით დადგენილი პირობების დაკმაყოფილების გარეშეც, თუ იგი წარმოადგენს წერილობით ვალდებულებას, რომ განახორციელებს საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე არანაკლებ 5,0 მლნ ლარის სატარიფო ღირებულების საქონლის (ძირითადი საშუალებიების) იმპორტს "ოქროს სიის" მონაწილის სტატუსის მიღებიდან ერთი წლის (უწყვეტი 12 კალენდარული თვის) განმავლობაში. შემოსავლების სამსახური განიხილავს აღნიშნულ განცხადებას და თანხმობის შემთხვევაში პირს მიენიჭება "ოქროს სიის" მონაწილის სტატუსი. იხილეთ განცხადების ფორმა.

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
დატოვეთ კომენტარი ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა