keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება


კატეგორია :
keyboard_arrow_down
NEW
ქცევის რეიტინგი
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
info ზოგადი ინფორმაცია დავალიანების შესახებ
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
assignment საინფორმაციო ბარათი
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add ქვე-მომხმარებლის უფლებების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პირადი მონაცემები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
terminal პოს-ტერმინალი NEW
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
ondemand_video ვიდეო ინსტრუქცია
get_app სერვისების დოკუმენტაცია
question_answer კითხვარები
სულ რეგისტრირებულია
1,688,228ფიზიკური პირი
361,708იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვის გაცემა
გაიარეთ ავტორიზაცია
დანართის ატვირთვა xls ფორმატში (Excel 2003)
მონაცემების გასუფთავება
საქონლის დასახელება
სეს ესნ კოდი
წონა
ზომის ერთეული
შეფუთვის სახე
წაშლა
წინა
შემდეგი
ატვირთვა
პროდუქციის ატვირთვა


რეესტრის ნიმუში

სერვისის გამწევი ორგანოს დასახელება *

ექსპორტიორი ქვეყანა *

სგპ-ს დასახელება *

საქონლის მოძრაობის მარშრუტი და მიღების ადგილი *

 

ვეტერინალური სერტიფიკატის # *

 

ბიოლოგიური და სამკურნალო პრეპარატის სარეგისტრაციო მოწმობის #

 

მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ნიმუში

ფაილი

ვეტერინალური სერტიფიკატის ასლი *

ფაილი

დამატებითი ინფორმაცია

 

ასატვირთი დოკუმენტი

ფაილი

ადგილების რაოდენობა

 

სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო ნომერი

 

ტრანსპორტის სახეობა *

 

განთავსებია ადგილი *

 

მომსახურების ტიპი

ინფო
განცხადება განკუთვნილია საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოსატანი ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვის მიღებისთვის.


გთხოვთ, განცხადების ელექტრონული ფორმით შევსებისას დარწმუნდეთ, რომ:

*სწორად აირჩიეთ საბაჟო გამშვები პუნქტი;

*მითითებული სასაქონლო კოდი, საქონლის რაოდენობა და ზომის ერთეული შეესაბამება შემოსატანი საქონლის აღწერილობას და სპეციფიკაციას;

*თუ საქონლის ჩამონათვალი არ ეტევა განცხადბის მოცემულ ველებში, დართული გაქვთ რეესტრის ნიმუშის შესაბამისად შევსებული Exel-ის ფაილი;ვეტერინარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის რეესტრი

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
დატოვეთ კომენტარი ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა