keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება


კატეგორია :
keyboard_arrow_down
NEW
ქცევის რეიტინგი
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
info ზოგადი ინფორმაცია დავალიანების შესახებ
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
assignment საინფორმაციო ბარათი
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add ქვე-მომხმარებლის უფლებების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პირადი მონაცემები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
terminal პოს-ტერმინალი NEW
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
ondemand_video ვიდეო ინსტრუქცია
get_app სერვისების დოკუმენტაცია
question_answer კითხვარები
სულ რეგისტრირებულია
1,688,228ფიზიკური პირი
361,708იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება (ავტო +) / Granting the status of micro business
გაიარეთ ავტორიზაცია

საქმიანობის სახე / Type of activity *

  დამატებითი საქმიანობის სახე / Type of additional activity

   ინფო
   განცხადება განკუთვნილია მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნისთვის. დამატებითი ინფორმაცია მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭების, გაუქმების და დაბეგვრის წესის შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ "ბმული" მიკრო ბიზნესის სტატუსისთვის აკრძალულია: 1. საქმიანობები, რომლებიც საჭიროებენ ლიცენზირებას ან ნებართვას, გარდა მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანისა. 2. საქმიანობები, რომლებიდანაც მიღებულმა შემოსავალმა კალენდარული წლის განმავლობაში შესაძლოა გადააჭარბოს 30 000 ლარს. 3. სავალუტო ოპერაციების განხორციელება. 4. სამედიცინო (გარდა "სოფლის ექიმის" სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სოფლის ექიმისა და ექთნის/ფერშლის მიერ გაწეული საქმიანობისა), არქიტექტურული, საადვოკატო ან სანოტარო, სააუდიტო, საკონსულტაციო (მათ შორის საგადასახადო კონსულტანტთა) საქმიანობა. 5. სათამაშო ბიზნესი. 6. ვაჭრობა.

   ყურადღება!

   შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.rs.ge) ელექტრონულად წარმოდგენილ განაცხადსა და მის საფუძველზე ელექტრონულად გაცემულ ნებისმიერ დოკუმენტს გააჩნია ისეთივე იურიდიული ძალა, როგორც წერილობით დოკუმენტს, მიუხედავათ იმისა, რომ მას არ ახლავს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი.

   The notificat

   თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

   ID ნომერი :
   შტრიხკოდი :

   განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

   ქვითრის მიმაგრება
   ონლაინ გადახდა
   ხელმოწერა
   ბეჭდვა
   ყურადღება

   გადამხდელთა რეესტრი

   close

   ს/პ ნომერი

    

   ორგანიზაციის დასახელება

    
   search

   ძებნა

   სტატუსი
   რეგისტრირებული სუბიექტი
   დასახელება
   საიდენტიფიკაციო კოდი
   ნახვა
   წინა
   შემდეგი
   მოქმედი
   ლიკვიდირებული
   გაუქმებული
   ლიკვიდაცია დაწყებულია
   ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
   საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
   არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
   ყურადღება
   დატოვეთ კომენტარი ან რეკომენდაცია

   სახელი გვარი

    

   ტელეფონის ნომერი

    

   შენიშვნა / რეკომენდაცია *

    

   * გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

   სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

   გაგზავნა