keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება


კატეგორია :
keyboard_arrow_down
NEW
ქცევის რეიტინგი
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
info ზოგადი ინფორმაცია დავალიანების შესახებ
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
assignment საინფორმაციო ბარათი
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add ქვე-მომხმარებლის უფლებების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პირადი მონაცემები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
terminal პოს-ტერმინალი NEW
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
ondemand_video ვიდეო ინსტრუქცია
get_app სერვისების დოკუმენტაცია
question_answer კითხვარები
სულ რეგისტრირებულია
1,688,966ფიზიკური პირი
362,740იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
ვადაგასული ან/და უვარგისი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის დოკუმენტის დადასტურება
გაიარეთ ავტორიზაცია

გთხოვთ გაითვალისწინოთ! ფასიან მომსახურების განცხადებას ვერ დაარეგისტრირებთ თუ არ დაფარავთ „მომსახურების საფასურის ბარათზე“ არსებულ დავალიანებას, ხოლო უფასო მომსახურების განცხადების რეგისტრაცია შესაძლებელია „მომსახურების საფასურის ბარათზე“ არსებულ დავალიანების დაფარვის გარეშე.

დანართის ატვირთვა xls ფორმატში (Excel 2003)
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დასახელება
დასახელება დეტალურად
გაუვარგისების მიზეზები
(ვადის გასვლა, მტვრევა, გაფუჭება და სხვა)
საზომი ერთეული
ერთეულის ფასი
რაოდენობა
თანხა
(პირვანდელი ღირებულებით)
წაშლა
წინა
შემდეგი
ატვირთვა
პროდუქციის ატვირთვა


რეესტრის ნიმუში

სერვისის გამწევი ორგანოს დასახელება *

ჩამოსაწერი საქონლის ღირებულება *

 

ჩამოსაწერი სმფ-ის განთავსების ადგილი/მისამართი *

სმფ-ის ჩამოწერა ხორციელდება *

სმფ-ის განადგურების ადგილი *

უფლებამოსილი ორგანოს მიერ დადგენილია საქონლის ნარჩენების რაოდენობა და ღირებულება

ფაილი

სმფ-ის განადგურების ადგილის მისამართი *

 

გასანადგურებელი საქონლის აღრიცხვა *

ასატვირთი დოკუმენტი

ფაილი

ტელეფონის ნომერი *

 

მომსახურების ტიპი

ინფო
თუ გაქვთ ვადაგასული ან/და გამოსაყენებლად ან შემდგომი მიწოდებისათვის უვარგისი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობი და გინდათ ამ ფასეულობების ჩამოწერა, ჩამოწერის დოკუმენტის დასადასტურებლად ვალდებული ხართ მიმართოთ განცხადებით (განცხადებას თან უნდა დაურთოთ ჩამოსაწერი საქონლის შესახებ ინფორმაცია ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის 994 ბრძანებით დადგენილი ფორმით და მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (მომსახურების საფასური 20 ლარი)) საგადასახადო ორგანოს. დოკუმენტის დადასტურების შემდეგ შეგეძლებათ ჩამოწეროთ აღნიშნული საქონელი.

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
დატოვეთ კომენტარი ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა