keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება


კატეგორია :
keyboard_arrow_down
NEW
ქცევის რეიტინგი
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
info ზოგადი ინფორმაცია დავალიანების შესახებ
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
assignment საინფორმაციო ბარათი
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add ქვე-მომხმარებლის უფლებების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პირადი მონაცემები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
terminal პოს-ტერმინალი NEW
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
ondemand_video ვიდეო ინსტრუქცია
get_app სერვისების დოკუმენტაცია
question_answer კითხვარები
სულ რეგისტრირებულია
1,688,228ფიზიკური პირი
361,707იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნების შესახებ
გაიარეთ ავტორიზაცია

ზედმეტობის წარმოშობის სახეები *

ზედმეტობის წარმოშობის მიზეზი *

 

გადასახადის სახე *

დასაბრუნებელი თანხის ოდენობა *

 

ადგილობრივი ვალუტისთვის განკუთვნილი ანგარიშსწორების ანგარიში *

 

ეკონომიკური საქმიანობის აღწერა *

 

საკონტაქტო ტელეფონი *

 

საგადასახადო შეღავათით სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი

ფაილი

დამატებითი ინფორმაცია

 

ასატვირთი დოკუმენტი

ფაილი
ინფო
განცხადება განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომელთაც უფიქსირდებათ ზედმეტად გადახდილი გადასახადების ან/და სანქციების თანხა და სურთ აღნიშნული თანხის დაბრუნება პირად საბანკო ანგარიშზე.
განცხადებაში დეტალურად უნდა იქნეს აღწერილი ზედმეტობის წარმოშობის მიზეზი და თან უნდა დაერთოს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 30 დეკემბრის N916 ბრძანების მე-13 პრიმა-2 მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია, რომელიც დიფერენცირებულია ზედმეტობის წარმოშობის მიზეზების შესაბამისად.
ასევე, ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების სერვისით სარგებლობისათვის, სავალდებულოა, მიუთითოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი საბანკო დაწესებულებებიდან რომელიმეში გახსნილი, გადასახადის გადამხდელის კუთვნილი საბანკო ანგარიშის ნომერი: 1."თიბისი ბანკი" - TB; 2."საქართველოს ბანკი" - BG; 3."ბაზისბანკი" - BS; 4."სილქ როუდ ბანკი" - BT; 5."ფინკა ბანკი საქართველო" - FG; 6."ხალიკ ბანკი საქართველო" - HB; 7."ტერაბანკი" - KS; 8."ლიბერთი ბანკი" - LB; 9."ბანკი ქართუ" - CR ;10."ვი თი ბი" -VT. 11."პროკრედიტ ბანკი" -PC. ; 12."კრედო ბანკი" - CD ; 13."პაშა ბანკი საქართველო" -PB; 14."ზირაათ ბანკი" -ZB; 15."იშ ბანკი" -IS.
იხილეთ განცხადების მოხმარების სახელმძღვანელო

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
დატოვეთ კომენტარი ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა