keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება

keyboard_arrow_down
view_list აქტივობის რეესტრიNEW
person_add მომხმარებლების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
assignment ინფორმაცია გადამხდელის შესახებ
settings პარამეტრები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
ondemand_video ვიდეო დახმარება
get_app დამხმარე პროგრამები
question_answer კითხვარები
feedback შენიშვნა
სულ რეგისტრირებულია
790,360ფიზიკური პირი
209,467იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
ანგარიშ-ფაქტურების ნაშთის არარსებობისას დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
გაიარეთ ავტორიზაცია

დანართი N III-03 ნიმუში *

ფაილი

რეგისტრაციის გაუქმების მიზეზი *

დამატებითი ინფორმაცია

 

ასატვირთი დოკუმენტი

ფაილი
ინფო
დღგ-ს გადამხდელის, მათ შორის, საქართველოში არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების, დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაცია უქმდება: 1. საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაციისას; 2.ფიზიკური პირის გარდაცვალებისას; 3. საგადასახადო კოდექსის 221-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,გ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მიწოდების განუხორციელებლობისას. ზემოაღნიშნული შემთხვევების დროს ან თუ თქვენ მიერ ბოლო 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული დასაბეგრი ოპერაციების საერთო თანხა დღგ-ს გარეშე არ აღემატება 100000 ლარს, შეგიძლიათ, მიმართოთ შესაბამის სერვისცენტრს დღგ-ს რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით 1 წლის შემდეგ (თქვენი დღგ-ს გადამხდელად უკანასკნელი რეგისტრაციის თარიღიდან). რეგისტრაციის გაუქმება ძალაში შედის გაუქმების მოთხოვნის მიმართვის ან/და დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნის ვალდებულების წარმოშობის თარიღიდან თვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან.  დღგ-ს რეგისტრაციის გაუქმებისთვის სერვის ცენტრში უნდა წარმოადგინოთ დღგ-ს სერტიფიკატის დედანი და გაუხარჯავი ანგარიშფაქტურები. ანგარიშის რეკვიზიტები: სსიპ ,,შემოსავლების სამსახური", მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა, მიმღების დასახელება- ხაზინის ერთიანი ანგარიში, ბანკის კოდი TRESGE22, სსიპ ,,შემოსავლების სამსახურის" ანგარიში/სახაზინო კოდი 707017021; გახსოვდეთ: შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე ( www.rs.ge ) ელექტრონულად წარმოდგენილ განცხადებას და ამის საფუძველზე ელექტრონულადვე გაცემულ ნებისმიერ დოკუმენტს გააჩნია ისეთივე იურიდიული ძალა, როგორიც წერილობით დოკუმენტს (მიუხედავად იმისა, რომ მას არ ახლავს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი).

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი:
შტრიხკოდი:

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
მოგვწერეთ შენიშვნა ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა