keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება


keyboard_arrow_down
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
assignment საინფორმაციო ბარათიNEW
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add მომხმარებლების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პარამეტრები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
ondemand_video ვიდეო დახმარება
get_app დამხმარე პროგრამები
question_answer კითხვარები
feedback შენიშვნა
სულ რეგისტრირებულია
1,327,492ფიზიკური პირი
235,313იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
გაიარეთ ავტორიზაცია

რეგისტრაციის გაუქმების მიზეზი *

დამატებითი ინფორმაცია

 

ასატვირთი დოკუმენტი

ფაილი
ინფო
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების პირობები: საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაცია; საქართველოში საქმიანობის შეწყვეტა; "გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყება; ბოლო 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული დასაბეგრი ოპერაციების (გარდა ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციებისა და ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციებისა) საერთო თანხა დღგ-ის გარეშე არ აღემატება 100000 ლარს და მისი დღგ-ის გადამხდელად უკანასკნელი რეგისტრაციის თარიღიდან გასულია 1 წელი; რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე საგადასახადო ორგანოს მომართვა; დღგ-ის გადამხდელად ნებაყოფლობით გატარდა რეგისტრაციაში, რეგისტრაციის დღიდან არ გასულა 30 კალენდარულ დღეზე მეტი, არ დასტურდება ანგარიშ-ფაქტურის გატანა/გამოწერის ფაქტი და არ არის წარმოდგენილი დღგ-ის დეკლარაცია. შემოსავლების სამსახური განიხილავს თქვენს განცხადებას და გაცნობებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმებისთვის სერვის-ცენტრში უნდა წარადგინოთ გაუხარჯავი ანგარიშ-ფაქტურები, მათი არსებობის შემთხვევაში. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების თარიღი: საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაციის შემთხვევაში - სახელმწიფო/სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის გაუქმების თარიღიდან; გადასახადის გადამხდელის წერილობითი მომართვის ან საგადასახადო ორგანოს მომართვის შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელის თანხმობისასა - გადასახადის გადამხდელის წერილობითი მომართვის/თანხმობის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან; "გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყების შემთხვევაში - სასამართლოს მიერ გამოტანილი გაკოტრების შესახებ განჩინების გამოქვეყნებიდან; "გადასახადის ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 47-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად- დღგ-ის გადამხდელად ნებაყოფლობით რეგისტრაციის თარიღიდან.

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
მოგვწერეთ შენიშვნა ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა